O nás

O nás

 

Vznik sboru a jeho současnost

 

Náš sbor začal vznikat na začátku roku 2003, za asistence amerického misionáře – Lance Robertse. Nejdříve jsme se scházeli v domácích skupinkách, potom asi rok v jedné ze tříd na ZŠ Dukelská. Později pak v pronajatých prostorách Dětské misie. To stále ještě jako „nezávislé společenství příborských křesťanů“.

Modlili jsme se a diskutovali o tom, k jaké oficiální církvi v ČR se přiřadit, která by nám byla věroučně blízká. Vybírali jsme ze dvou možností: Křesťanské sbory nebo Bratrská jednota baptistů. Dne 24.3.2006 jsme byli oficiálně zaregistrováni Ministerstvem kultury ČR jako samostatný Sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře. Následně vznikla další potřeba, mít vlastní sborové místo ke scházení. Od července 2006 jsme se scházeli v krásných velkých prostorách v domě čp. 20 přímo na příborském náměstí.

Pak od června 2011 prostorách na Náměstí Sigmunda Freuda 4, kde jsme se scházely ke společným bohoslužbám a také prostory pro služby, které vyrostly na půdě sboru. Jedná se zejména o dětskou besídku během bohoslužeb o Klub Průzkumník, které jsou zaměřeny na službu dětem a také je zde kontaktní místo Kavárny Teen Challenge, která byla zaměřena na pomoc lidem zápasícím se závislostí. Časem se služba rozvíjela a měnila dle zaopjených dobrovolníků.

Jako boží děti a učedníci Kristovi, vnímáme povolání Boží být pro město Příbor "solí a světlem" (ev. Matouše 5,13-16). Sbor podporuje práci Dětské misie, která je zaměřena na evangelizaci dětí. Spoluúčastníme se na různých aktivitách pořádaných Dětskou misií, které jsou zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže. Také podporujeme a spolupracujeme s organizací Academia Via Familia – sdružení na podporu rodiny prorodinných hodnot a se účastníme programů, které pořádá.   

Od října 2019 jsme v nových prostorách bývalé restarace Mexiko na ulici Frenštátská 166!

Naším povoláním je být svými životy pro okolí a společnost, ve které žijeme, přínosem tím, že jsme jak hlasateli a reprezentanty božích svatých požadavků na život, tak také boží lásky, milosti a soucitu. Jsme si vědomi, že nás Písmo vybízí k tomu, abychom dělali Bohu čest svými životy - Ef 4,1-3. Naší touhou je, aby lidé v našem okolí mohli skrze svědectví evangelia poznat spásu, která je v Ježíši Kristu jak je psáno v 2Kor 5,18-21 A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Věříme v moc modlitby a víme, že modlitby jsou nezbytnou, životně důležitou součástí našeho duchovníního sborového života. Proto je možné navštěvovat pravidelné modlitební setkávání, které se rozrůstá a lidé naléhavěji vnímají důležitost společné modlitby a přímluv za nespasené a poznávání Boží svrchované vůle pro naše životy. Vždy je to skvělý čas  přebývání v boží přítomnosti, pro vzájemné sdílení a sblížení se. Modlíme se za to, aby lidé jak ve sboru, tak v církvi v České zemi, byli mnohem více hladoví po Bohu a plnosti Jeho Ducha svatého a za duchovní obnovu českého národa. 

Dalším důležitým aspektem je snaha o spolupráci s ostatními evangelikálními sbory v Příboře. Jako vedení sboru vnímáme Boží volání ke sjednocení a spolupráci na Božím díle v našem městě i okolí. Poznáváme před Pánem, že je čas jednat s mezidenominačními předsudky, pýchou a rozdělením, začít budovat jednotu a vzájemně si pomáhat. Vnímáme, že je naléhavý čas, ve kterém je potřeba se intenzivně společně modlit za poznání boží vůle a Jeho svrchovaných záměrů pro naše sbory v této generaci a také to, jakým způsobem můžeme spolupracovat. Toužíme před Bohem společně poznat boží strategii, jak zasáhnout evangeliem Ježíše Krista ztracené kolem nás. Chceme spolupracovat na božím díle každý s tím obdarováním, jakým nás Pán požehnal. 

 

 


Sborové novinky

14/03/24 | 12:03:00

Celonárodní četní Bible 26.3.2024

Přijďte si přečíst kousek Bible do městské knihovny.

14/03/24 | 12:03:00

Večer chval mládeže sboru BJB Příbor

13.4.2024 v 18 h ve sboru BJB Příbor

22/01/24 | 12:01:00

Koncert Giny a Kirsten 23.3.2024 v 18:30 h

Přijďte si poslechnout Ginu a Kirsten - matku a dceru, které zpívají chvály.